Jak tento mechanismus zkoumat?

0

Myšlenka tady a teď, za předpokladu, že není dosažitelné financovat aplikační prvek spolu s „klasickou“ nevratnou pomůckou, je vlastně ustálená a podle nás správná strategie. Praktickým přístupem se zdá být lokalizace zdravotních podmínek zisku z pomoci na podílu příjmů. Výdělek je ve skutečnosti poměrně objektivní, ale také snadno sledovatelný a také potvrzovací akci pracovního úspěchu.

Navíc by podle našeho názoru měl být jako vhodný hodnotit i směr připojení (čím vyšší výnosy, tím nižší zisk). Dosažení adekvátně vyšší úrovně výnosů ukazuje, že inovace aplikovaná jako součást zakázky byla vzhledem k trhu určena jako nezbytná – domovská stránka a přínosná, a proto – uplatnění zakázky bylo skutečně opodstatněné.

Myšlenka sama o sobě se stále skládá z mnoha míst, která vyžadují dialog a také informace, které jsou podle našeho názoru skutečně kritické:

  • odstranění „topografického faktoru” vycházejícího ze vzorce „R” – dnes rozlišuje úkoly v závislosti na místě realizace (pomocí hodnoty pomoci v ), paradoxně naplňuje podniky realizované v mnohem rozvinutějších oblastech (s nižší míra spolufinancování);
    rozšíření „spodního“ referenčního časového rámce na 5 let (prostřednictvím jeho spojení
  • s obdobím odolnosti), protože v mnoha odvětvích je plnění cíle v rozsahu postupů a také generování výdělků postupem, který je ve skutečnosti špičkovou příležitostí;
  • růst pracovních míst spolu s předním pokrokem atributu procedury, rozhodně neznamenající rozšíření rozsahu funkcí nebo dokonce zavádění nových položek, ale např. změna postupu tvorby na ekologičtější/méně komponentní nebo dokonce energeticky náročný. Jak již bylo řečeno, je to vlastně významný signál, že národní organizace rozvíjející přesvědčení o systému FENG pozorují poptávku po vytvoření žádoucích postupů pomoci pro implementační zakázky prováděné prostřednictvím velkých podniků.

Jak tento mechanismus zkoumat?

Evropské fondy pro moderní ekonomiku je název operačního programu, který bude od 10. března předmětem sociálních konzultací. FENG jako nástupce SG OP bude určen především podnikatelům a bude realizovat první z politických cílů stanovených v dohodě o partnerství související s budováním konkurenceschopnější a chytřejší Evropy podporou inovativní a chytré ekonomické transformace a regionální digitální konektivitu.

Rozsah programu se výrazně neliší od předpokladů SG OP 2014-2020. Implementace FENG bude i nadále vycházet z konceptu chytrých specializací se zaměřením na oblasti intervence dobře známé z minulého programového období (výzkum / vývoj / inovativní implementace). Rozsah podpory bude doplněn o nové nástroje, které mají reagovat na aktuální potřeby rozvoje podniků a omezení vyplývající ze současné podoby OP SG. Zejména byla zdůrazněna potřeba širší podpory posilování kompetencí zaměstnanců podniků a zavádění řešení souvisejících s oběhovým hospodářstvím a digitalizací podniků.

Mezi výzvami, na které má být FENG odpovědí, byly naznačeny zejména dva prvky důležité z pohledu EU: potřeba transformace směrem k nízkoemisní oběhové ekonomice a potřeba digitální transformace podniků.

Struktura programu je oproti předchozímu programovému období velmi přehledná a zjednodušená – bylo rozhodnuto oddělit v podstatě dvě hlavní priority programu doplněné o doplňkovou osu technické pomoci financující realizaci programu (2 % hodnoty programu ).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here