V současnosti fungující fondy EU

0

Jmenovaným příjemcem je organická nebo právnická fyzická osoba nebo dokonce podnikatelský prostředek bez právní povahy, který využívá prostředky pocházející z veřejných zdrojů EU nebo i celostátních zdrojů. Legálním způsobem získání těchto prostředků je vlastně smlouva o rizikovém spolufinancování. Pokud příjemce působí jako řídící nebo zprostředkující orgán, pak výběr schvalování spolufinancování ve skutečnosti provádí zdatný kazatel. Ve stavu, kdy je příjemcem ve skutečnosti střední fyzické tělo, příslušný výběr ve skutečnosti zajišťuje vojvoda.

Konečný jmenovaný příjemce – ProgramCulture.cz – společnost nebo dokonce podnik (lidé nebo dokonce výhradní), který je odpovědný za jmenování funkce. Konečným příjemcem může být instituce poskytující pomoc, pokud její vlastní úkol vydává asistenční programy nebo pomoc poskytovanou institucionálními společnostmi přiznanou účastnickým státům. Oddělení posledních příjemců je vlastně následující: provádějící organizace a také příjemci konečné pomoci. Konečný příjemce – v tomto scénáři naše společnost mluví o osobě, organizaci nebo sociálním týmu, který přímo těží z pomoci.

Financování. Finanční prostředky (vynaložené formou úhrady nebo i výplaty příspěvku) určené na realizaci projektu v rámci určitého funkčního programu.

Aktivita, subakce, plán

Činnost je vlastně přechodným krokem mezi prioritou a podnikem. Obsahují tým úkolů sledujících přesně stejný cíl. V rámci řízení může uchazeč vykonávat svou práci. Aktivity jsou rozděleny do dílčích opatření a také taktiky (tým úkolů v rámci aktivity, které pojednávají o typické aplikační technice).

Fondy EU jsou prostředky, které Evropská unie vyčleňuje na realizaci komunikačních a také stavebních politik. Výkon fondů EU je ve skutečnosti založen na principech:

 • Spolupráce – všechny zúčastněné strany musí být skutečně zapojeny do používání fondu v každé fázi;
 • Adicionalita – financování EU musí odpovídat, rozhodně ne nahrazovat, zdrojům zúčastněných států;
 • Subsidiarita – akce by měla být skutečně provedena kvůli co možná nejkonkurenceschopnějšímu zařízení, které je účinné při dosahování tohoto cíle; větší míra by měla zasáhnout pouze tehdy, když nižší úroveň skutečně není schopna dosáhnout svých vlastních cílů;
 • Decentralizace — slouží k posílení práce obcí při využívání prostředků z fondů;
 • Koncentrace – pomoc z fondů EU na úkoly největšího významu pro rozvoj EU a zvyšování vlastní socioekonomické nebo i územní komunikace;
 • Přehlídky – přidělování pomoci ke kompletnímu řešení komplikací v daném rozdělení ekonomické situace nebo regionu na základě postupu a provádění plánů postupu.

Aktivita, subakce, plán

V současnosti fungující fondy EU:

 • Mezinárodní fond regionálního růstu, jehož úkolem je vlastně odstraňovat progresivní rozdíly mezi účastnickými státy a také posilovat ekonomickou, sociální i oblastní komunikaci celé Evropské unie;
 • Mezinárodní sociální fond – fondy jsou zaměřeny na boj proti nezaměstnanosti v členských státech;
 • Komunikační fond – jeho úkolem je ve skutečnosti snižovat finanční rozdíly mezi členskými státy. Prostředky z Fondu soudržnosti jdou do zemí, jejichž hrubé celostátní příjmy jsou nižší než 90 % HDP. standard EU.
 • Mezinárodní sociální fond pro růst venkova – pomoc při zlepšování designu zemědělství v členských státech;
 • Mezinárodní námořní a také rybářský fond – jeho vlastní povinností je ve skutečnosti reorganizovat rybolov v Evropské unii.

Kvalifikované i neuznatelné náklady

Kvalifikované náklady jsou vlastně všechny náklady vynaložené podniku při uplatňování projektu podporovaného EU, které jsou skutečně věcně odůvodněné a splňují kritéria legitimity stanovená řídícím oprávněním. Zda je výdaj skutečně oprávněný, se skutečně vypočítává podle pokynů EU a také podle dalších pokynů stanovených předchozími pravidly. manipulační oprávnění.

Diskvalifikované ceny budou zahrnovat: ty, které byly skutečně získány mimo kvalifikační časový rámec (určený v ujednání o spolufinancování), rozhodně nesplňující kvalifikační standardy, neevidované nebo zdokumentované nedostatečným způsobem, daně z produktů a řešení, nadšení pro dluh a všechny druhy pokut a také penále.

Znepokojení

Životně důležitý účel, který musí být zpočátku skutečně proveden jako součást taktiky. Koncern je podřízen finančnímu doplňku z fondů EU, dalších finančních hudebních nástrojů a nezbytných informací Členové podmínky.

Pracovní program

Sada úkolů, jejichž aplikace nabízí splnění určitého cíle stanoveného v plánu. Operační plán je ve skutečnosti poskytnut účastnickým státem jako papír a je skutečně přijímán kvůli mezinárodním výnosům. Stává se součástí Národní strategické zdrojové platformy. Operační kurz navrhuje rozvojovou taktiku, jejíž implementace bude řešena uplatňováním systematických nejvyšších priorit.

Rozložení. Úkol, který příjemce plní ze spolufinancování EU na základě smlouvy uzavřené mezi jmenovaným příjemcem a také manipulační, zprostředkovatelskou či realizační firmou. Nápověda k produktu a výsledku. Absolutně nejzásadnější znaky, které musí budoucí jmenovaný příjemce uvést v žádosti o spolufinancování z fondů EU. Jsou měřítkem cílů, kterých má být v podniku dosaženo. Žadatel by to měl přesně specifikovat; jejich neprovedení může vést k vypovězení dohody o spolufinancování.

Indikace výsledků souvisejí s úkolem a jsou zobrazeny v konkrétních nebo finančních systémech. Jedná se tedy vlastně o podstatné dopady aplikace úkolu. Takovou červenou vlajkou může být například množství vybudovaných kilometrů vozovky, opravený majetek nebo získaný obdělávatelný majetek;

Signály výsledků se zase týkají přímých i naléhavých dopadů dopadu žádosti o zaměstnání na nastavení pracovního programu. Mohou se konat během podniku nebo i po jeho vlastním dokončení. Berou druh materiálu nebo peněžní vodítka, stejně jako jsou určeny individuálně pro každou formu podniku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here